Algemene voorwaarden

Reparaties / garantie / voorwaarden en aansprakelijkheid:

Garantie op reparatie en onderhoud
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, garandeert Notus Music de goede uitvoering van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde reparaties voor de wederpartij en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden.

Garantie termijn gaat in vanaf de dag dat het instrument weer ter beschikking van de wederpartij is gesteld.

De garantie omvat het binnen een redelijke termijn alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde reparatie.

Indien de alsnog door Notus Music uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de wederpartij recht op een redelijke schadevergoeding. Geen garantie wordt verstrekt op door de wederpartij opgedragen noodreparaties.

Vervallen garantie
De aanspraak op garantie vervalt in de volgend gevallen:

A. De wederpartij niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Notus Music in kennis stelt.

B. Notus Music niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken (alsnog) te verhelpen.

C. Derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notus Music werkzaamheden hebben verricht met betrekking tot de zaken waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.

D. De wederpartij zelf reparaties op het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten of indien het geleverde voor andere dan gebruikelijke doeleinden is aangewend anders dan door Notus Music voorgeschreven wijze op, naar zijn oordeel, onoordeelkundige wijze of niet conform de verstrekte richtlijnen is opgeslagen, behandeld, gebruikt, be- of verwerkt of onderhouden.

Opschorten garantieverplichting
Notus Music is ontheven van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden gedurende de periode dat de wederpartij in verzuim is enige verplichting na te komen welke voor hem voortvloeit uit de bestaande overeenkomst.

Beroep op garantie
Claims op garantie behoren binnen 3 weken na ontdekking worden gemeld aan Notus Music.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Notus Music voor alle directe kosten en schade die op enigerlei wijze verband houden met dan wel veroorzaakt zijn door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Notus Music zich ter zake heeft verzekerd.

Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat of het voorval niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

Notus Music is nimmer aansprakelijk voor de indirecte kosten en schade, op enigerlei wijze verbandhoudende met, dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

De wederpartij vrijwaart Notus Music voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, opgetreden in verband met aan de wederpartij geleverde zaken en/of diensten.

De wederpartij is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enige insrument van de wederpartij die Notus Music ter bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft, dan tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

Notus Music is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enige instrument van de wederpartij dat Notus Music ter bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft indien de wederpartij verzuimt binnen de gestelde voorwaarden het instrument binnen twee weken na het uitvoeren van de overeenkomst op te halen.

Leverings­voorwaarden composities en arrangementen Notus Music

Voor alle arrangementen door Notus Music worden vervaardigd, dienen afdrachten aan rechthebbenden door de orkesten zelf geregeld te worden. Notus Music benadrukt geen uitgeverij  te zijn en heeft daarom geen voorraad arrangementen. Ieder nummer wordt per orkest individueel geïnstrumenteerd en op maat aangeleverd.

Notus Music schrijft (onder voorwaarden) composities en arrangementen uitsluitend in opdracht. De rechten blijven bij de oorspronkelijke rechthebbende. Bij geschillen welke hierop van betrekking zijn, is de opdrachtgever ten alle tijden verantwoordelijk. Notus Music aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid en is geen partij in deze geschillen.

Notus Music behoudt zich het recht voor om een bepaald muziekstuk onder voorwaarden ook voor andere orkesten opnieuw te arrangeren. U bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor afdragen van Buma-rechten bij uitvoering van het arrangement.

Ook originele composities worden uitsluitend in opdracht geschreven. De rechten van een originele compositie blijven bij altijd bij Notus Music. De opdrachtgever heeft maximaal 1 jaar (tegen meer prijs) het exclusieve uitvoeringsrecht. Na die termijn zal de compositie in de catalogus van Notus Music worden opgenomen. Originele, door Notus Music vervaardigde composities, worden wel door ons uitgegeven.

Notus Music levert een directiepartij en individuele partijen aan in PDF-formaat. Notus Music besteedt de grootst mogelijke zorg aan de lay-out en de leesbaarheid van de geschreven muziek en maakt daarbij gebruik van het door de meeste grote uitgeverijen in productie genomen notatie-programma Finale (versie 2014.5)

Als extra dienst kan een MP3 bestand worden meegezonden als luistervoorbeeld en studie hulp voor de muzikanten. Dit geld voor zowel de arrangementen als de originele composities. Dit bestand is puur dat doel bestemd en mag volgens onze voorwaarden niet verder worden verspreid.

Om misverstanden te voorkomen, wordt u dringend verzocht uw arrangeer-opdracht uitsluitend schriftelijk, middels de webshop of via e-mail te plaatsen, met nadrukkelijk de vermelding van de exacte orkestbezetting en wensen met betrekking tot gewenste partijen inclusief gewenste stemmingen en sleutels. Ook kunt u wensen kenbaar maken met betrekking tot het niveau van de partijen.

Let op:

Muziek kopiëren is illegaal en strafbaar. Wanneer wij vernemen dat muziek, vervaardigd door Notus Music, onderhands door u wordt verkocht of geruild, of door u of uw dirigent worden herwerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van Notus Music, zullen toekomstige leveringen aan u of uw vereniging worden gestaakt. Tevens zullen andere arrangeurs en uitgeverijen op de hoogte worden gesteld deze praktijken. Notus Music zal hen benaderen met het verzoek leveringen aan u of uw vereniging te stoppen.

Met de levering wordt ook een factuur (pdf) meegestuurd. De betalingstermijn is 8 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

Met het plaatsen van een compositie- of arrangeer-opdracht verklaart u zich akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden.